Fel Hand är ett initiativ från Hjärnfonden.

Vi vill öka förståelsen för följderna av stroke och ge dig möjligheten att få en inblick i hur svårt det är att göra något som du tar för givet när du måste lära dig det på nytt. Namnteckningarna är en symbolisk handling som stödjer Hjärnfondens krav om att alla som drabbas av stroke ska få en bättre strokerehabilitering med tydligare ansvarsfördelning.

Varje år drabbas 30 000 i Sverige av en stroke. Det innebär i många fall en personlig tragedi med många svåra funktionsnedsättningar. Många tvingas lära om självklara saker på nytt – som att skriva, tala och gå igen. Med rätt träning och rehabilitering kan hjärnan repareras och lära om tidigare förmågor. Tyvärr har inte alla samma chans att få det, beroende på var man bor i landet och vem som ansvarar för rehabilitering.

Det här vill vi på Hjärnfonden förändra.

Tack vare framgångsrik hjärnforskning har vi inte bara hittat nya behandlingsmetoder som ökat överlevnaden bland strokedrabbade. Vi vet också att rehabiliteringen gör stor skillnad för den drabbades livskvalitet. Hjärnan är plastisk och dess funktionella nätverk kan byggas om under hela livet. Denna upptäckt har betytt mycket för dagens rehabiliteringsprogram, men en större insats behövs för att forskningsresultaten ska implementeras i vården.

Varför är det svårt att få rätt rehabilitering?

I Sverige har vi kommit långt inom akutsjukvården, och vår forskning ligger i framkant. Däremot behöver landsting och kommuner samordna sina resurser bättre när det gäller rehabilitering efter det akuta skedet. Idag är det dessutom stor skillnad på den rehabilitering som erbjuds beroende på var i landet du bor. Ett annat problem är att de drabbade och deras anhöriga ofta lämnas ensamma att själva driva och stå upp för sina behov. Det är svårt när ingen informerar om vad som finns, erbjuds eller vad de ska göra.

Studier visar att såväl rehabilitering i ett tidigt skede som långt efter en stroke gör stor nytta, både för den drabbade och för samhället i form av minskade vårdkostnader längre fram. För att detta ska bli verklighet, måste de senaste forskningsresultaten implementeras i eftervården – och vi på Hjärnfonden har fem krav för att nå dit.

Fem krav för en bättre strokerehabilitering

 • Öka anslagen till forskning om stroke och utveckling av innovationer för stöd av rehabilitering. Resurserna till strokeforskning står inte i relation till de enorma samhällskostnader som stroke medför. Dessutom ska den forskning som finns tillämpas inom rehabiliteringen så att den kommer de strokedrabbade till nytta i vardagen.
 • Mer resurser till rehabilitering för att minska lidandet hos de drabbade. Den strokedrabbade ska bli så bra som möjligt. Mer kompetens och utbildning hos anställda inom strokevården behövs.
 • Individanpassa rehabiliteringen utifrån den drabbades behov och förutsättningar, så att den kan återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga för att kunna återkomma till ett självständigt liv.
 • Alla strokedrabbade ska ha rätt till en personlig kontaktperson i rehabiliteringsfasen som kan informera, guida, hjälpa och driva den drabbades egna behov och önskemål för att se till att den får det den har behov av – oavsett huvudman för verksamheten.
 • Bättre samordning mellan den drabbade, kommun, landsting och andra huvudmän – Sveriges kommuner och landsting och ansvariga politiker ska ta ett större ansvar för samordning av rehabiliteringskedjan.

 • Fakta om stroke och strokerehabilitering

  • Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Cirka 30 000 svenskar drabbas årligen.
  • Stroke är en allvarlig sjukdom, och ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan.
  • Skadorna visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs från hjärnan såsom tal, skrift, motorik, känsel, syn och kognitiva förmågor.
  • Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.
  • Det finns möjlighet att lära om och lära nytt hela livet för att hjärnan är plastisk, vilket betyder att hjärnans funktionella nätverk kan byggas om under hela livet.
  • Vägen tillbaka är tuff och kräver stora rehabiliteringsinsatser. Stroke är den sjukdom som kräver mest vård (flest vårddagar) av alla (fysiska/somatiska) sjukdomar i Sverige.
  • Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna.
  • Män har något större risk att drabbas än kvinnor i samma ålder. Medelåldern för män är 73 år och för kvinnor 77 år, men 20 procent av de som drabbas är i arbetsför ålder.
  • Stroke kostar samhället minst 12,4 miljarder kronor om året.


  Om Hjärnfonden

  Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan, dess kapacitet och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar samt att intensifiera livsviktig forskning. Forskningen handlar även om den friska hjärnans utveckling och potential.